-->
Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kuizi përmban 51 pyetje të ndryshme. Çdo pyetje ka 3 ose 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Testoni njohuritë tuaja në Gjuhë dhe letërsi apo mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur.

This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. The quiz contains 51 different questions. Each question has 3 or 4 options or answers where only one answer is correct. Test your knowledge in languages ​​and literature and learn things that you did not know.
Përgjigjuni në Pyetjet që ju shfaqen.

Answer the questions that appear.[id]http://games.mochiads.com/c/g/gjuhe-dhe-lete-rsi-pjesa-e-16/Gjuhë%20dhe%20letërsi%20-%20Pjesa%20e%2016.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments