-->
Kuizi Gjuha angleze - pjesa e katërtKy është një kuiz nga Gjuha Angleze. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 4 opcione, vetëm njëri opcion është i saktë. Kjo është pjesa e katërt e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në gjuhën angleze.

This is a quiz from the English language. The quiz contains 10 questions, each question has four options, only one option is correct. This is the fourth part of this quiz, Test your knowledge in English.
Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen në këtë kuiz.

Answer the questions that appear in this quiz.[id]http://games.mochiads.com/c/g/kuizi-gjuha-angleze-pjesa-e-kate-rt/Kuizi%20Gjuha%20angleze%20-%20pjesa%20e%20katërt.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments