-->
Kuizi Kimia - Pjesa e 11Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e 11 e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur.

This is a quiz of Chemistry. This is the 11 part of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know.
Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen rreth lëndës së kimisë.

Answer the questions that appear on the subject of chemistry.[id]http://games.mochiads.com/c/g/kuizi-kimia-pjesa-e-11/Kuizi%20Kimia%20-%20Pjesa%20e%2011.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments