-->
parade(dieu binh)bạn hãy điều khiển binh đoàn của bạn đi khắp năm châu trên thế giới. hãy chú ý tránh những chướng ngại vật, nó sẽ làm cho cuộc hành quân của bạn bị ngưng lại.
sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đoàn quân của bạn
nhân phim khoảng trắng để bắt đầu chơi[id]http://games.mochiads.com/c/g/parade-dieu-binh/hanh%20quan.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Comments