-->
Shtëpia dhe orenditë - Kuiz nga gjuha gjermaneKy eshte nje kuiz nga gjuha gjermane. Kuizi ka te beje me shtepine dhe orendite. Duhet t'i dini objektet se si quhen ne gjuhen gjermane. Kuizi ka 10 pyetje ku secila pyetje ka kater opcione ku vetem njeri opcion eshte i sakte. Testoni njohurite tuaja ne gjuhen gjermane.

This is a quiz from the German language. The quiz has to do with the house and the furniture. Must know how objects are called in German language. The quiz has 10 questions and each question has four options with only one option is correct. Test your knowledge of the German language.
Pergjigjuni ne pyetjet qe shfaqen.

Answer the questions that appear.[id]http://games.mochiads.com/c/g/shte-pia-dhe-orendite-kuiz-nga-gjuha-gjermane/Shtëpia%20dhe%20orenditë%20-%20Kuiz%20nga%20gjuha%20gjermane.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments